Chương trình đào tạo
Chương trình dành cho bộ phận quản lý / giám sát trung gian

1.    Chương trình quản trị thực hành dành cho nhà quản lý

(Practical Management Program for Managers)

 

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

PMM 1:
Hoạch định và tổ chức công việc

-  Phần I: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý

-  Phần II: Cơ cấu tổ chức và phân tích công việc

-  Phần III: Phỏng vấn tuyển dụng

-  Phần IV: Phân công công việc

-  Phần V: Thiết lập quy trình
công việc

-  Phần VI: Quản lý thời gian
hiệu quả

       Hiểu rõ vài trò và trách nhiệm của người quản lý trong doanh nghiệp

       Nắm vững phương pháp thiết lập sơ đồ tổ chức, bản mô tả
công việc và định mức công việc.

       Thực hiện hiệu quả phỏng vấn tuyển dụng

       Thiết kế quy trình công việc,
phân công công việc và thíết lập quy trình công việc

      Xác lập thứ tự ưu tiên trong
công việc, lập kế hoạch công việc và kiểm soát các yếu tố liên quan nhằm gia tăng hiệu quả công việc.

2 ngày

PMM 2:
Kỹ năng giám sát hiệu quả        

 

 

-  Thiết lập các chỉ tiêu KPIs  và KRAs

-  Quản lý thành tich công việc nhân viên

-  Đào tạo và kèm cặp nhân viên

-  Hệ thống phát triển nhân viên

-  Quản trị mâu thuẫn trong tổ chức

·         Nắm vững việc thiết lập các
chỉ tiêu KPIs và KRAs để quản lý nhân viên

·         Hiểu rõ và thực hiện các
phương pháp giám sát và quản lý thành tích nhân viên

·         Thực hiện các chương trình
huấn luyện và kèm cặp nhân viên

·         Thíết lập các quy trình và
kế hoạch phát triển nhân viên

·        Hiểu rõ quy trình giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong quản lý

2 ngày

PMM 3:
Kỹ năng ủy thác công việc và động viên nhân viên

 

 

-  Uỷ thác công việc

-  Động viên nhân viên

-  Kỹ năng tham vấn

-  Kỹ năng dẫn dắt và thuyết phục

 

·         Áp dụng các phương pháp
uỷ thác hiệu quả để phát triển nhân viên và giảm tải công việc cho nhà quản lý

·         Hiểu rõ các lý thuyết và yếu tố động viên nhân viên và các phương pháp áp dụng vào công việc quản lý để động viên nhân viên

·         Thực hiện tham vấn hiệu quả

·        Áp dụng thuyết phục các
ý tưởng thông qua các câu hỏi dẫn dắt.

2 ngày

PMM 4:
Quản trị tổ chức theo mục tiêu   

 

-  Quản trị sự thay đổi

-  Giải quyết vấn đề và ra quyết định

-  Quản lý hội họp
hiệu quả

-  Quản lý đội – nhóm

·         Làm cho nhóm nhận biết và thích ứng với sự thay đổi

·         Nhận biết và giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc

·         Thực hiện và quản lý hiệu quả các cuộc họp

·         Hiểu rõ quy trình hình thành đội - nhóm và quản lý các giai đoạn khác nhau của nhóm để thực hiện hiệu qủa các mục tiêu của tổ chức.

2 ngày

PMM 5:
Đánh giá thành tích nhân viên và lãnh đạo theo tình huống    

 

-  Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá

-  Quy trình đánh giá

-  Phỏng vấn đánh giá

-  Phân loại nhân viên

-  Phong cách lãnh đạo

-  Lãnh đạo theo tình huống

·         Nắm vững các phương pháp thiết lập các chỉ tiêu và
quy trình đánh giá nhân viên.

·         Thực hiện hiệu quả buổi
phỏng vấn đánh giá.

·         Hiểu rõ và áp dụng các phong cách lãnh đạo khác nhau theo từng tình huống cụ thể .

2 ngày

 

2.    Các chương trình liên quan dành cho cấp quản lý

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cơ bản

 

  

·         

2 ngày

Khóa 2:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nâng cao

 


·         

2 ngày

Khóa 3:
Phát triển năng lực cá nhân

 

- Phần I: Quản lý bản thân và quản lý các tính cách khác nhau

- Phấn II:Vận dụng tư duy tích cực

- Phần III: Tổ chức công việc hiệu quả

- Phần IV: Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

- Phần V: Giải quyết mâu thuẫn cá nhân

   Hiểu rõ bản thân thông qua các công cụ đánh giá tính cách và phương pháp học tập của cá nhân

   Nắm vững và vận dụng các phương pháp tư duy tích cực để luôn giữ mình với một bầu nhiệt huyết cao

   Triển khai áp dụng các phương pháp tổ chức công việc hiệu quả nhằm gia tăng hiệu quả công việc trong hiện tại và tương lai

   Áp dụng các phương pháp làm việc nhóm để tăng cường hiệu quả hợp tác trong một nhóm

   Giải quyết mâu thuẫn cá nhân để tập trung vào công việc chính

2 ngày

Khóa 4:
Kỹ năng thiết lập và quản lý quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp


·         

1 ngày

Khóa 5:
Kỹ năng tổ chức hội họp

- Phần I: Phân loại các cuộc họp

- Phần II: Các yếu tố giúp cho cuộc họp thành công

- Phần III: Vai trò và kỹ năng điều hành của chủ toạ cuộc họp

- Phần IV: Sự khác nhau giữa thương lượng và thuyết phục trong hội họp

- Phần VI: Một số nguyên tắc sử dụng công cụ trong trình bày cuộc họp

   HIểu rõ về mục tiêu của việc tổ chức hội họp

   Áp dụng các công cụ tổ chức và kiểm soát hội họp hiệu quả

   Kiểm soát người tham gia và giữ vững định hướng cho cuộc họp

 

2 ngày

Khóa 6:
Kỹ năng thuyết trình

- Phần I: Tìm hiểu về thuyết trình

- Phần II: Kỹ thuật thuyết trình hiệu quả 

- Phần III:  Các yếu tố hỗ trợ thuyết trình thành công

Ø Phần IV: Những lỗi thường gặp trong thuyết trình 

Ø Phần V: Thực hành thuyết trình cá nhân

   Nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đại diện thuyết trình và tạo hiệu quả cao trong bài thuyết trình. Qua đó nâng cao kỹ năng truyền đạt các vấn đề trong hội nghị, hội thảo, các buổi họp trong doanh nghiệp và với các đối tác kinh doanh.

   Hiểu rõ đối tượng nghe, xây dựng mục tiêu của bài thuyết trình và chọn phương pháp thuyết trình phù hợp

   Nâng cao kỹ năng soạn thảo và trình bày hiệu quả một vấn đề trước
đám đông, tổ chức hiệu quả các buổi thuyết trình và xử lý các chất vấn từ người nghe.

   Tạo ra tiêu chuẩn soạn thảo và trình bày vấn đề giúp doanh nghiệp hoạch định các kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên

3 ngày

Khóa 7:
Xây dựng và quản lý dự án


·         

 

Khóa 8:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp


·         

 

Khóa 9:
Quản lý sự thay đổi

- Phần 1: Tìm hiểu về thay đổi và các viễn cảnh thay đổi

- Phần 2: Các mô hình thay đổi và phương pháp tiến hành

- Phần 3: Truyền thông cấp dưới và thuyết phục nhân viên

- Phần 4: Tổ chức và lãnh đạo sự thay đổi

   Nhận biết các dấu hiệu thay đổi trong thực tế và những tác động của thay đổi lên nhân viên và tổ chức

   Hiểu rõ các mô hình và phương pháp tiến hành công tác thay đổi

   Nắm vững phương pháp truyền thông cấp dưới và phương pháp thuyết phục và xử lý các chống đối từ cấp dưới

   Lập kế hoạch hành động cụ thể để vượt qua thay đổi trong công việc và cuộc sống cá nhân

   Học cách kiểm soát “stress” trong giai đoạn thay đổi và quá độ chuyển đổi.

1 ngày

Khóa 10:
Team buiding

- Nội dung chương trình tùy thuộc vào thời lượng của khóa

   Có được tinh thần thoải mái, vui vẻ, giải tỏa stress

   Hiểu và thực hiện công việc của mình trong phạm vi tổ chức

   Hiểu thế nào là sức mạnh đồng đội và tác dụng của sự đoàn kết

   Thực tập làm Team Leader trong tình huống cụ thể

   Cảm nhận và đóng góp tích cực các khả năng của cá nhân trong thành công của đội/ nhóm

   Hiểu và thực hiện các phương pháp phối hợp với người khác trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao

   Cùng hỗ trợ nhau vượt qua những thách thức để thực hiện thành công các nhiện vụ được giao

   Nâng cao niềm tự hào của bản thân và tinh thần đoàn kết trong tổ chức

1 – 2 – 3 ngày


3.   
Đào tạo giảng viên trong doanh nghiệp

Tên

Nội dung chính

Kết quả

Thời gian

Khóa 1:
Đào tạo giảng viên cơ bản
 (Basic TTT)

- Phần I: Tổng quan về Huấn luyện và phương pháp ẩn dụ

- Phần II: Phong cách học của người lớn

- Phần III: Quy trình huấn luyện và phương pháp của giảng viên

- Phần IV: Soạn thảo chương trình huấn luyện

- Phần V: Sử dụng hiệu quả các công cụ huấn luyện

- Phần VI: Bài tập, trò chơi và các phương pháp áp dụng vào huấn luyện

- Phần VII: Kỹ năng trình bày và huấn luyện

- Phần VIII: Phương pháp đánh giá khóa học

- Phần IX: Thi thuyết giảng đề tài thực tế đã chọn trong ngày 2

   Hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của giảng viên

   Hiểu rõ học viên và phương pháp huấn luyện cho người trưởng thành

   Thiết kế và điều chỉnh các chương trình đào tạo cho nhân viên và các bộ phận liên quan.

   Thực hiện hiệu quả các phương pháp đào tạo dành cho người trưởng thành để tăng hiệu ứng trong đào tạo và động viên, khuyến khích người học tham gia

  Đánh giá khóa học theo mô hình Kirkpatrick để tạo cơ hội cải tiến nâng cao hiệu quả đào tạo

4 ngày

Khóa 2:
Đào tạo giảng viên nâng cao
 (Advanced TTT)

- Phần I: Tìm hiểu nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp (TNA) để điều chỉnh tài liệu và phương pháp đào tạo phù hợp với học viên

- Phần II: Kỹ thuật chuyển đổi phương pháp đào tạo linh hoạt theo tình huống trên lớp

- Phần III: Xử lý các trường hợp khó khăn trong tình huống đào tạo

- Phần IV: Nâng cao kỹ thuật trình bày, hướng dẫn và xử lý tình huống

·         

3 ngày

Khóa 3:
Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp
 (Profecssional TTT)

- Phần I: Lập kế hoạch và chiến lược đào tạo cho doanh nghiệp

- Phần II: Xây dựng và tổ chức chương trình đà tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu công việc

- Phần III: Tăng cường kỹ thuật trình bày và thuyết phục trong đào tạo

·         

2 ngày

Khóa 4:
Đào tạo và kèm cặp giảng viên chuyên nghiệp

- Phần I: Nhận xét – đánh giá

- Phần II: Lập mục tiêu đào tạo và kèm cặp

- Phần III: Hỗ trợ - Đánh giá

- Phần IV: Xác nhận và tạo điều kiện phát triển chuyên nghiệp

·         

3 – 6 tháng

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các bản tin liên quan
Đối Tác
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRÍ TUỆ VIỆT
Tòa Nhà ITPC, 51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Mobile: 090 229 7799
Phone: 028 3 910 4564
Fax: 028 3 910 4564
Email: binh.pt@vitccorp.com
Website: vitccorp.com
kết nối
PHẢN HỒI NHANH