Các khóa học
QUẢN TRỊ DỰ ÁN - PROJECT MANAGEMENT

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cấp lãnh đạo tại các phòng ban/ bộ phận của công ty

 Mục tiêu chương trình:

Sau khi kết thúc khoá học