Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 2/2017
23.02.2017

 Đối tượng tham gia:
Khóa học dành cho các cấp Cán bộ quản lý trong công ty


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý trong quản lý thành tích nhân viên
  • Hiểu rõ các công cụ xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí quản lý thành tích nhân viên như 360 độ, MBO, MBP, KAS, KRAs, Balanced Score Cards (BSC)
  • Nắm vững phương pháp xây dựng tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá thành tích nhân viênURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=347

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn