Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
24.02.2017

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho các cấp Cán bộ quản lý trong công ty


  Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý trong một tổ chức và các kỹ năng cần thiết của Cán bộ quản lý
  • Nắm vững phương pháp phân loại nhân viên, quy trình kèm cặp nhân viên

  • Thiết lập tiêu chuẩn kèm cặp và phát triển nhân viên theo yêu cầu theo yêu cầu năng lực thực hiện công việc
  • Nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc hướng dẫn, truyền đạt và phản hồi hiệu quả
  • Thực hiện hiệu quả việc đánh giá và nhận xét sự phát triển của nhân viên URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=348

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn