Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

TRAIN THE TRAINER - ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
24.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cấp quản lý và Giảng viên đào tạo


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Hiểu rõ vai trò của mình trong việc trình bày, huấn luyện và tạo hiệu quả cao trong huấn luyện. Nâng cao kỹ năng truyền đạt các vấn đề trong các chương trình huấn luyện nhân viên, hội nghị, hội thảo, các buổi họp trong Doanh nghiệp
  • Nâng cao kỹ năng làm việc, soạn thảo và giảng dạy hiệu quả một chương trình huấn luyện cho các cấp độ nhân viên khác nhau, tổ chức hiệu quả các chương trình huấn luyện, tạo điều kiện phát triển bản thân và nâng cao sự tự hào trong công việc
  • Tạo ra tiêu chuẩn quy trình soạn thảo và huấn luyện giúp Công ty hoạch định các kế hoạch đào tạo, quản lý và phát triển nhân viên


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=353

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn