Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH
28.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý vùng và khu vực


Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

Ø  Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý kinh doanh trong môi trường thực tế

Ø  Nắm vững và phát huy các kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý kinh doanh tại công ty

Ø  Nâng cao khả năng lập mục tiêu cho vùng, nhóm, đào tạo, kèm cặp và giám sát nhân viên kinh doanh nhằm giúp họ hoàn thành chỉ tiêu được giao

Ø  Hiểu rõ các giai đoạn hình thành và phát triển của nhóm các phương pháp quản lý nhóm phù hợpURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=354

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn