Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
28.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý tại Doanh nghiệp


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Hiểu rõ về quản lý và vai trò  - trách nhiệm của nhà quản lý trong một tổ chức
  • Nắm vững phương pháp tổ chức công việc và nâng cao hiệu quả thông tin trong nhóm
  • Hiểu rõ và áp dụng hiệu quả các phương pháp phân công công việc và giám sát nhân viên


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=355

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn