Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
28.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý - Nhân viên tại Doanh nghiệp


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Nhận biết những dấu hiệu thay đổi trong thực tế và các tác động của nó lên tổ chức và nhân viên
  • Hiểu rõ phương pháp tiến hành các hoạt động thay đổi 
  • Áp dụng vào truyền thông cấp dưới và phương pháp thuyết phục và xử lý các biểu hiện chống đối của nhân viên
  • Lập kế hoạch hành động để chuyển biến thay đổi trong công việc và cuộc sống cá nhân


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=356

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn