Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT
28.02.2017

 Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho Cán bộ quản lý - Nhân viên tại Doanh nghiệp


 Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Xác định được lĩnh vực cần thay đổi
  • Thúc đẩy được thay đổi 
  • Quản trị và dẫn dắt thay đổi những người khác
  • Biết được ưu tiên trong việc quản lý tình huống xung đột tiềm năng
  • Xây dựng chiến lược giải quyết xung đột nội bộ và bên ngoài nhóm


URL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=358

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn