Tri Tue Viet http://vitccorp.com/

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NHÂN VIÊN
03.03.2017

  Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho các Cấp cán bộ quản lý trong công ty


 Mục tiêu khoá học:

Sau khi hoàn thành khoá hoc này, học viên sẽ có thể:

Ø  Hiểu rõ về quản lý và vai trò - trách nhiệm của cán bộ quản lý trong một tổ chức

Ø  Phân loại nhân viên và áp dụng phong cách quản lý phù hợp

Ø  Hiểu rõ và áp dụng các phương pháp quản lý và giám sát nhân viên như lắng nghe, truyền đạt, kèm cặp và phản hồi

Ø  Nắm vững và áp dụng phương pháp giải quyết mâu thuẫn và động viên nhân viên để nâng cao tinh thầnURL của bản tin này::http://vitccorp.com//modules.php?name=Khoahoc&op=viewst&sid=371

© Tri Tue Viet contact: info@vihan.vn